Personuppgifter och GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Policy gällande dina personuppgifter

Khadijaskitchen AB, med organisationsnummer 559309-9665, hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 inkluderar EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Policyn menar till att beskriva hur personuppgifter insamlas, syftet med insamlingen av personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande vår hantering av dina personuppgifter. Policyn är tillämplig i de fall du använder vår webbplats, verktyg samt andra tjänster som hanteras av Khadijaskitchen AB.

Om personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är definierad som all information från vilken en fysisk person kan identifieras, direkt eller indirekt. Information som exempelvis kan anses som personuppgifter inkluderar namn och kontaktuppgifter, referenser, inskickat material, registrerade val, och personbeskrivningar med mera.

Behandling av personuppgifter definieras som varje process som innehåller personuppgifter. Behandling som kan betraktas som hantering av personuppgifter kan exempelvis vara insamling och sortering av personuppgifter med avsikt att läsa, använda, justera och / eller radera information.

Registrering och hantering av information

Vilka uppgifter registreras?

När du besöker webbplatsen, så hanteras personuppgifter i form av IP adress, tid och datum för besöket och information om din webbläsare.

När du skriver en kommentar i någon av recepten så sparas den information du anger i kommentarsformuläret tillsammans med informationen som nämns ovan.

Syftet med registrering av personuppgifter

Information som registreras och hanteras som besökare, kund och / eller anställd kan även vara föremål för att behandlas av Khadijaskitchen AB och partners i följande syften, utöver vad som redogörs ovan:

  • Föra statistik, analysera och vidare undersöka marknadens behov.
  • Testa, utveckla och förbättra produkter, tjänster och erbjudanden.
  • Leverera en relevant riktad kommunikation, erbjudanden och produkter eller tjänster utifrån kundprofil och studieinformation med mera.
  • Administrations- och systemutveckling.

Information som behandlas är exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, IP adress, telefonnummer, användning av tjänster och produkter, transaktionshistorik med mera.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna utveckla våra produkter och / eller tjänster. Bedömningen att utveckla våra produkter och / eller tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller vad som krävs för att tillgodose rättsliga skyldigheter. Personuppgifter hanteras inte längre än vad som annars anges i uppgifter ovan.

Direkt marknadsföring

Vilken typ som tillämpas och hur du avstår

Användning av direktmarknadsföring sker främst via riktad annonsering men kan även komma att ske via e-post. Personuppgifter som behandlas i syftet för direktmarknadsföring utgår ifrån vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda produkter och / eller tjänster till personer som anses vara lämpliga att bli erbjudna nya produkter och / eller tjänster utifrån dess personuppgifter. Bedömningen att kunna erbjuda nya produkter och / eller tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.

Önskar du avstå från utskick via e-post så kan du avsluta vidare utskick via en länk i e-posten. I övriga fall kan du kontakta oss på info@khadijaskitchen.se för att avstå från framtida direktmarknadsföring.

Vidare användning av personuppgifter

Personuppgifter kan delas med andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer kallas personuppgiftsbiträden och avser att hjälpa bedriften av bolaget Khadijaskitchen AB. Personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden enbart i fall där ändamålet är angivet. Delningen av personuppgifter sker i rutin alltid med största säkerhet.

Khadijaskitchen AB samarbetar enbart med personuppgiftsbiträden som hanterar data inom EU/ESS eller med företag som finns lokaliserade i ett land utanför EU/EES som genom beslut från EU-kommissionen har ansetts säkerställa en så kallad adekvat skyddsnivå.

Minderåriga och våra tjänster

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Khadijaskitchen AB, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar också om att du är 18 år eller äldre, alternativt att du har målsmans eller vårdnadshavares samtycke gällande att vi behandlar dina personuppgifter. Notera att du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för detta finner du längre ned.

Skydd av personuppgifter

För att skydda personuppgifter använder vi slutna IT-system för att bibehålla personuppgifternas sekretess och integritet. För att skydda samt undvika olovlig och obehörig tillgång till personuppgifter har enbart personer som uppfyller våra säkerhetskrav behörighet att ta del av det slutna IT-systemet. Endast de personer som uppfyller ett behov att behandla personuppgifter med ett angivet ändamål får ta del av IT-systemet.

Rättigheter och val

Du har ett flertal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras. Du har rätt att begära ett registerutdrag av alla personuppgifter vi har om dig, rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar dina personuppgifter och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling vi gör. Du har också rätt att begära ut dina personuppgifter för att kunna ta med dem till en annan aktör (s k. dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss via e-post till kontakt@khadijaskitchen.se.

Våra kontaktuppgifter

Khadijaskitchen AB
Borgågatan 10
164 75 Kista

Org. nr 559309-9665

https://khadijaskitchen.se
kontakt@khadijaskitchen.se

Ändringar i policyn

Khadijaskitchen AB kan komma att ändra denna policy med anledning i gällande dataskyddslagstiftning. Den senaste versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats.

Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 2022-09-13